Irish Essay On My Pastimes

Irish Oral Sound file   (Click on this to hear it being read out )

(1)     Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Rugadh agus tógadh mé ann. Is maith liom Cluain Sceach. Bruachbhaile (suburb) is ea í, 5 mhíle ó lár na cathrach. Tá go leor áiseanna (facilities) ann. Mar shampla, tá ollmhargadh agus leabharlann ann. Páirceanna peile – ionad spóirt – Linn snámha – ionad siopadóireachta – siopaí nuachtáin – seanchaisleán – tithe tábhairne – turasóirí – déagóirí (teenagers). Is maith liom an chomharsanacht. (neighbourhood) Tá na comharsana cáirdiúil. Tá siad an-lách (decent), Tá a lán cairde agam timpeall na háite – tá an áit ciúin – leadránach (boring) – tá neart rudaí le déanamh. – Tá mo cheantar beomhar (area lively) – Níl a lán fadhbanna ann ( problems ) ach amháin, tá an trácht trom uaireanta (heavy traffic).

(2)   Cónaím le mo chlann. Tá beirt deartháireacha agus triúr deirfiúracha agam. Tá deartháir amháin agam. Níl aon deifiúracha agam.   Is mise an duine is óige / is sine sa chlann. Oibríonn sé i gcomhlacht – tá sí ar scoil – tá sé sa bhunscoil – san ollscoil (university) – ag freastal ar DCU – ag staidéar (studying).   Réitím go maith le gach duine – I get on well with) agus réitim go hiontach le mo thuisimitheoirí freisin.

(3)         Na hábhair scoile : Táim ag freastal ar CUS, Tá rogha maith ábhar ann. Déanaim (I do) Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stair (history), Tír Eolas, Fisic, Ceimic, Bitheolaíocht, Eagrú Gnó (business studies), Staidéar Chlaisiceach, Grafaic Theicniúil,

Cuntasaíocht, Fraincis, Gearmáinis, Ceol, Ealaín (art), Eolaíocht (science), Eacnamaíocht, Eacnamaíocht Bhaile (Home Econ), Is fearr liom béarla – Is fuath liom (I hate) – Is gráin liom (hate) – Ní maith liom – Is aoibhinn liom é (love) – deacair – crua – mar tá sé suimiúil (interesting) – taitneamhach (enjoyable) – éasca (easy) – casta (complicated) – úsáideach (useful) – praiticiúil – Is aoibhinn liom Ríomhaireacht (love) – Is dóigh liom (think) go bhfuil sé suimiúil (leadránach) – Ceapaim, Measaim, Sílim – I think, An dtaitníonn Fraincis leat? Taitníonn Fraincis go mór liom – Taitníonn na teangacha liom.   Ní thaitníonn Matamaitic liom ar chor ar bith (at all) – Tá neart áiseanna sa scoil. Tá leabharlann ann. Ceaintín / ríomhairí / . Tá an príomhoide dian go leor, an-dhian, ró-dhian, Tugann na múinteoirí nótaí maithe. Tá a lán rialacha sa scoil. Tá Gaeilge réasúnta éasca agus taitneamhach go leor. Ní dóigh liom (I don’t think) go bhfuil ríomhaireacht casta (computers),  –  Tá Béarla tábhachtach. (important)

 

(4)   Ag an deireadh seachtaine (at the weekend) ligim (relax) mo scíth. Tógaim (I take it easy) go bog é.

Ní dhéanaim aon rud speisialta. Fanaim sa teach – Éistim leis an raidió – Eistim le ceol – Téim ar an idirlíon (internet), Bím ar FaceBook le mo chairde, Féachaim ar an teilifís – Téim amach le mo chairde – go dtí an phictiúrlann – Téim isteach sa chathair – Téim ag traenáil – imrím snúcair go minic    –   ag rothaíocht – is maith liom léitheoireacht (reading) – féachaim ar DVD’anna uaireanta – Imrím leadóg go rialta / cispheil – Sacar – peil Ghaelach – Imrím le foireann ( a team). Imrímid i léig. Tá ag éirí go maith leis an bhfoireann. Tá an fhoireann ar fheabhas de ghnáth (excellent). Téimid ag traenáil dhá oíche sa tseachtain. Bíonn cluiche (game) ag an deireadh seachtaine – Rithim – Téim ag snámh – Téim go Dioscó agus bíonn roinnt mhaith daoine ann. Buailim (meet) le mo chairde. Oibrím. Tá post páirtaimseartha (partime) agam. Faighim (get) a lán airgid. Déanaim mo chuid staidéir. Bím ag staidéar.   Cabhraím (help) le mo mháthair sa teach – Téim go dtí an phictiúrlann – Bainim an-chraic as (I enjoy it) – Is maith liom bheith ag léamh – Nílim go hiontach ag an rugbaí ach bainim (enjoy it) an – sult as. Imrím cluichí ríomhaireachta (computer games ).

(5)   Tar éis na scrúduithe (exams), Ba mhaith liom dul go dtí an ollscoil / dul go UCD / dul go hOllscoil na Tríonóide – Ba mhaith liom cuntasaíocht a dhéanamh. Ba mhaith liom céim (degree) a bhaint amach – Déanfaidh mé cúrsa 3 bliana – Is cúrsa iontach é . Tá suim agam i gcúrsaí gnó. Oibríonn m’uncail mar innealltóir. Faigheann a lán daoine postanna tar éis an cúrsa sin. Tuillfidh mé a lán airgid – Má fhaighim (If I get) na pointí, rachaidh mé go UCD. Ba mhaith liom bheith i mo gharda – Is post dúshlánach é (challenging), An bhliain seo chugainn (next), gheobhaidh mé Post (job) le cúnamh Dé. Innealltóireacht ( Engineering ) Oibreoidh mé le m`athair,   Rachaidh mé thar lear (abroad).

 

(6)   Cad a cheapann tú faoi sin? An aontaíonn (agree) tú le Barack Obama ? Aontaím / Ní aontaím ( I agree) – Cad é do thuairim (opinion) faoi sin ? – Gabh mo leithscéal – sorry, Ní thuigim an cheist, Bhí an scéal sin an-bhrónach. Ní thuigim an scéal sin, tá sé casta. Is fuath liom an pholaitíocht,   Níl mórán suime agam (not much interest) sa pholaitíocht / i gcúrsaí reatha (current affairs). Is fadhb mhór í. (A big problem ) Is rud uafásach é ( terrible thing), Rud brónach a bhí ann – it was sad (thing). Ní bhím ag léamh na bpáipéar, i mbliana !

—————————

Present  Tense    —       Past              —        Future

 

1.   Ligim mo scíth ( l relax ) – Lig mé mo scíth (relaxed) – Ligfidh mé mo scíth (will relax).

2   Tógaim go bog é (take it easy) – Thóg mé go bog é – Tógfaidh mé go bog é.

3   Ní dhéanaim aon rud speisialta (don’t do anything special) – Ní dhearna mé aon rud speisialta –  Ní dhéanfaidh mé aon rud speisialta

4   Fanaim sa teach (stay in house) – D`fhan mé sa teach – Fanfaidh mé sa teach.

5   Éistim leis an raidió – D`éist mé leis an raidió – Éisteoidh mé leis an raidió.

6   Féachaim ar an teilifís – D`fhéach mé ar an teilifís –   Féachfaidh mé ar an teilifís.

7   Téim isteach sa chathair (go into town) – Chuaigh mé ar an idirlíon (internet) – Rachaidh mé isteach sa phictiúrlann (cinema).

8   Imrím snucair le mo chairde – D`imir mé leadóg le mo chairde (tennis) – Imreoidh mé Galf le mo chairde.

9   Oibrím i siopa (work in shop) – D`oibrigh mé in ollmhargadh (supermarket) – Oibreoidh mé in oifig (office).

10 Faighim a lán airgid (get a lot of money) – Fuair mé céad Euro (100) – Gheobhaidh mé neart airgid (a good lot of money).

11 Tá post agam (have a job) – Bhí post agam – Beidh post agam.

12 Is maith liom Léitheoireacht – ( reading)

13 Buailim le mo chairde (meet friends) – Bhuail mé le mo chairde – Buailfidh mé le mo chairde.

14 Bím ag staidéar (studying) – Bhí mé ag staidéar go dian – Beidh mé ag staidéar.

15 Déanaim m`obair bhaile (Do homework) – Rinne mé m’obair bhaile – Déanfaidh mé m’obair bhaile.

 1. Imrím sacar le foireann (play team) – D`imir mé rugbaí le foireann – Imreoidh mé iománaíocht le foireann.
 2. Bainim an-chraic as (I really enjoy it) – Bhain mé an-sult as – Bainfidh mé an-taitneamh as.

18 Imrím peil ghaelach (play gaelic) – D`imir mé peil ghaelach – Imreoidh mé peil ghaelach.

19 Téim ag traenáil (training) – Chuaigh mé ag traenáil – Rachaidh mé ag traenáil,

20 Rithim – Rith mé – Rithfidh mé

21 Tá an fhoireann ar fheabhas (team excellent) – Bhí an fhoireann go hiontach – Beidh an fhoireann thar barr.

 1. Féachaim ar DVD‘anna (Look at DVDs) – D`fhéach mé ar DVD’anna – Féachfaidh mé ar DVD’anna.
 2. Imrím cluichí ríomhaireachta (computer games) – D`imir mé cluichí ríomhaireachta – Imreoidh mé cluichí ríomhaireachta.

24. Ithim rud éigin (something) – D`ith mé rud éigin – Íosfaidh mé rud éigin.

25 Éirím go luath (get up early) – D`éirigh mé go luath – Éireoidh mé go luath.

26.  Téim amach le mo chairde – Chuaigh mé amach le mo thuismitheoirí – Rachaidh mé amach le cara liom (friend of mine).

27 Ceannaím éadaí (buy clothes) – Cheannaigh mé éadaí nua – Ceannóidh mé éadaí úra.

28 Tá sé go maith (It’s  good) –  Bhí sé go maith  – Beidh sé go maith.

29 Tá an t-atmaisféar go hiontach (atmosphere is great) – Bhí an t-atmaisféar go hiontach – Beidh an t-atmaisféar go hiontach.

 1. Téim i mo chodladh (go to bed) – Chuaigh mé i mo chodladh – Rachaidh mé i mo chodladh.

31.  Taitníonn sé go mór liom (I really enjoy it) – Thaitin sé go mór liom (enjoyed).

32 Glanaim mo sheomra (clean my room) – Ghlan mé mo theach – Glanfaidh mé an chistin (kitchen).

33.Tosaíonn sé ag a 6 a chlog (starts) – Thosaigh sé – Tosóidh sé

34.Críochnaíonn sé ag a 10 a chlog  –  Chríochnaigh sé  – Críochnóidh sé (it finishes)

—————————————————

Present Tense :  De ghnáth – usually, Na laethanta seo – these days, Sa lá atá inniu ann – Nowadays,  Faoi láthair – at present,  I rith na seachtaine – during the week, Ag an deireadh seachtaine – at the weekend, Go minic – often, Uaireanta – sometimes, Ansin – then,  I mbliana – this year,

———————————————————–

Past Tense :  Inné – yesterday, An tseachtain seo caite – last week, An samhradh seo caite – last summer,  an mhí seo caite – last month,  Cúpla lá ó shin – couple of days ago, Le déanaí – recently,

————————————————————-

Future Tense : Amárach – tomorrow, An tseachtain seo chugainn – next week,  an mhí seo chugainn – next month,  an samhradh seo chugainn – summer,

————————————————————-

Conditional Tense :   Rachainn ar saoire – I would go, Cheannóinn carr nua do mo Dhaid – would buy, Thabharfainn airgead do dhaoine bochta – would give, Chuirfinn airgead sa bhanc – would put, Bheinn an-sásta liom féin – would be,  Ghlanfainn suas an teach – would clean, Ligfinn mo scíth – would relax..

———————————-

Mick McGrath, a d’fhág CUS sa bhliain 2009.

Sraith Pictiúr : 

2016 Pictures(Click here to view Pictures 1 – 20) 

https://www.examinations.ie/misc-doc/Sraith_Pictiur_2017.pdf                                  (Click here to view 2017 Pictures)

 

Use the Past Tense, and build your answers up from the past tense framework of verbs below. Get into the habit of using certain good expressions frequently. Remember the examiner will only hear you on one single occasion.

Look at Page 316 in the book (Fuinneamh).  I bpictiúr a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé .

Here are some more examples :

Chleachtaigh siad, Dúirt sé, Mhol sé dóibh – he recommended to them, Sheinn sí, Labhair sé, Chuir siad, Scóráil sé, Shroich sé, Vótáil sé – he voted, Ghlac siad páirt ann – they took part, Bhuaigh sé, Thaispeáin sí – she showed, Thuig sí – she understood, Shiúil sé, D’eagraigh sí – organised, Bhain siad Berlin amach – they reached Berlin, Seachtain iontach a bhí ann – it was a great week, Duais mhór a bhí ann – it was a big prize, Bhronn sé – he awarded, Lá breá a bhí ann – it was a fine day, d’úsáid sí – she used, Luaigh sé – he mentioned, Ghlaoigh sé ar – he called, Dar leis an ngarda – according to the Garda,

Ní raibh, Ní dhearna, níor cheannaigh, níor thóg – did not take, níor chuala, ní bhfuair,

Very common verbs – Chuaigh sé, Bhí, Chonaic, Fuair, D’imir, Cheannaigh, Rinne, d’ith sé,  d’ól sí,  Tháinig sé – he came, Léigh siad – they read, Ghlan sé – he cleaned, Thug sé – he gave, Thóg sí – she took, d’fhéach sí ar – she looked at, Thosaigh, Chríochnaigh, Bhain sí taitneamh as – she enjoyed it, Ba mhaith leis – he would like, Thaitin sé leo – they enjoyed it.

Márta 2017.

 


 

 

 

Like this:

LikeLoading...

We're answering recurring questions from Snapchat (six25points) here. All answers relate to Higher Level Irish.

You may also like: Guide to Leaving Cert Irish (€) and Irish HL Paper 1 and 2 timing

1. What is the best way to study for the essay question? Would you recommend learning phrases or complete essays?


Firstly, I suggest learning phrasing that can be used in a variety of essays. 

I also recommend learning a variety of proverbs (seanfhocail) which can be incorporated easily into essays, such as 'Is fearr súil le glas ná súil le huaigh' (it's better to be optimistic).

I suggest you focus on learning vocabulary for specific titles, such as the health system, the economy, the Irish language, drugs/alcohol, young people, immigration, international relations (Brexit/ Donald Trump), the environment, terrorism, refugee crisis.... The election of Donald Trump, Brexit, the refugee crisis, the health system etc. are just some examples of current topics that may make an appearance in some form on the paper. I suggest learning vocabulary specific to these issues.

2. Can I choose the poem I read in the Oral examination?


No, the examiner decides which poem you read. 

This part of the exam is often overlooked in preparation for the oral as people see it as 'easy marks'

I recommend listening to podcasts in order to ensure your pronunciation is perfect. Once you have perfected this, make sure you are reading the poem in an appropriate tone. The examiner should sense the emotion in your words. The poem should not be read in a monotone.

3. Can the Irish Oral examination be based around the content of the picture series (sraith pictiúr) you are given? For example, if my picture series is 'cuairt ar aintín i Nua Eabhrac' will i be asked about holidays, shopping, etc?


The picture series you are given is completely separate to the conversation between you and the examiner. 

The important thing to remember is you lead the conversation in the Oral
For example, if you say you have a cousin in Australia, the examiner might ask you if you intend to pay them a visit. If you say you're saving your money for the summer, the examiner might ask you about holidays. Anything you say in passing may be perceived as a hint to the examiner to ask you further questions on that topic.

4. Would you have any tips for the picture series (sraith pictiúr) element of the Irish Oral examination?


You have four minutes to speak on the picture series in the exam. Personally, I would do my best to learn off as many phrases as I could for each picture series. You need to practice doing the picture series as much as possible. If you don't have anything learned off, it is easy to get quite stressed in the exam and you may not be able to think of good phrases on the spot and under time restraint. Move chronologically through the picture series. 

Say the picture number before you start on a new picture to keep you focused and to let the examiner know you have moved onto the next picture

..iPictiúr a haon... pictiúr a dó... pictiúr a trí.. Make sure you devote the same amount of time to preparing each picture series. Try to learn off phrases that can work well with different picture sequences. Learning proverbs (seanfhocail) that you can fit in easily is also a good idea. 

For example, 

 • Níl tuile dá mhéad nach dtránn. (Every bad thing comes to an end).
 • Imíonn an tuirse ach fanann an tairbhe. (the tiredness goes but the benefits stay)
 • Tús maith leath na hoibre (a good start is half the work)
 • Is maith an scéalaí an aimsir (time will tell)
 • Ní thagann ciall roimh aois (sense doesn't come before age)
 • Is fearr súil le glas ná súil le huaigh (it's better to be optimistic)
 • Ní neart go cur le chéile (there's strength in unity)

See more tips and an example of sraith pictiúr here.


5. What topics should I prepare for the Irish Oral examination?


1. Yourself (What kind of a person are you? Chatty? Studious? )

2. Your family(Who do you live with? Do you get along with them? What do your parents work at? )

3. Where you live (Facilities/ What kind of area is it?/ Any problems in your area? / What do you do for fun?)

4. Your school (your subjects/ the school day/ school rules/ the leaving cert/education system/points system)

5. The future (what do you want to do next year and why / college)

6. Hobbies (sport /music /reading/cinema )

7. Social media (do you use Facebook/twitter)

8. The weekend (describe what you to at the weekend- study/shopping ....)

9. Holidays ( Have you any plans? Where did you go last year?)

10. The Gaeltacht and the Irish language ( Have you ever been to the Gaeltacht? Do you like Irish? What can be done to promote Irish? ....)

11. The environment

12. The economy

13. Immigration/emigration ... (Brexit/ Donald Trump)

If you want to talk about your love of the Irish language, drop hints. For example, when she asks you about your family, say I'm always trying to get my sister to speak Irish at home. Or, if you are asked about school, say Irish is your favourite subject.

If you mention America, you may get asked your opinion on Donald Trump. If you mention you live on a farm, be prepared to talk about farming life.

Never give one word answers. 

If you are asked a question, such as 'Do you have an interest in politics?' and you don't wish to speak about this, don't just say 'No'. You could say you haven't a clue of what's going on in politics, you're too busy preparing for the Leaving Cert - or you'd much rather watch your favourite TV show than look at the news. Broadly speaking, try to keep up to date on current affairs as it is possible that you may be asked questions on current topics in the exam.

6. Should I continue speaking in the Irish Oral examination or allow the examiner to ask questions?


You should speak as though you are having a conversation with the examiner. For example, if she asks you where you live, you could say... I live in ____, its a lovely town in the country. There are lots of facilities in the town, such as a post office, a sports hall .... (continue talking about your town). Be very careful about what you may say in passing. For example, if you say you the youth club in the town is great, be prepared to expand on this. If you want to talk about the problems of drugs and alcohol, you could say: there's a pub in the town, but unfortunately there's often lots of fights outside it at night. I don't drink, but a lot of my friends go to the pub... Don't suddenly jump from listing the facilities in the town to talking saying that the health system is in ruins, for example. Let the conversation flow. 

Continue to expand on the question asked until the examiner interrupts. 

Be careful that you don't speak as though you are reciting material. Keep eye contact, don't speak too fast and try to use a tone appropriate to what you are saying. Communication is key.

7. What is the best way to prepare for the poetry and prose section of paper two?


I suggest going through the poem/short story and making sure you understand exactly what is going on. The poem will be given to you in the exam, so it is important that you understand every word of it. While preparing for the exam, take notes under headings, such as: the life of the poet, the theme, emotions in the poem, symbolism, use of language etc.

For the prose section, I recommend reading through the piece quite frequently in the build up to the exam to make sure you are very familiar with it. I also suggest taking notes under headings, such as the theme, characters, the insight we get from reading/watching etc. These headings may vary slightly from one piece to another.

8. Grammar - when is 't' used, for example 'rithim an tsaoil' vs 'an saol'?


This is an example of the 'tuiseal ginideach' (genitive case). 

9. Grammar- what is the rule for Irish nouns beginning with 's' in the Tuiseal Ginideach( genitive case)? For example, 'sochaí/suirbhé'


This depends on whether the word is masculine or feminine. Being able to incorporate the genitive case easily into your phrases will impress an examiner and may give you an edge in the exam. I suggest spending time trying to understand the 'tuiseal ginideach' as it is very important. There are some hints we can use to help us figure out whether a noun is masculine or feminine and these should be learned. You should also pay attention to the fact that there are exceptions to the rule. 

If you are not sure how how to put a certain word into the genitive case in the exam, don't guess, use a different word that you are more familiar with.
Masculine nouns beginning with 's' don't change after the word 'an', e.g. An sagart, an séipéal. But feminine nouns starting with 's', take a 't'... an tseachtain, an tsaotharlann. 

More notes will follow shortly.

10. Would you have any predictions for the poetry or prose question?


I would not advise basing your study around predictions. What happens if your prediction is incorrect? I advise you to study all poems and prose pieces. Predictions are for those who don't have the time to look over each poem/prose. I recommend you make the time.

11. Our teacher provides us with excellent notes and were advised to learn everything off, is this a good method?


Learning notes off is fine, but you need to make sure you answer the question in a relevant manner rather than reciting something vaguely related from the notes. In the exam, you will be asked to answer a specific question, and the examiner will notice straight away if you are just reciting notes. This is particularly important when answering the poetry and prose section. 

Always link back to the question. 

After you have studied a particular poem or prose, I suggest taking out your exam papers and doing a question. Use your notes when answering the question but make them relevant by linking back to the question being asked. 

12. I'm worried that my notes are too basic and not 'flowery' enough. I've been getting H1s all year but my work has only been corrected by my teacher. I fear that another examiner may not award me with the same mark. Should I be concerned? Is it possible to guarantee a H1 if you are not a native speaker? 


I'm not a native speaker, but I went into the exam quite confident that I could get top results. The key to doing well in Irish is your level of fluency. Take whatever chance you have to speak Irish, listen to Irish radio stations and read Irish newspapers. See if there are any after school groups in your area where they gather together and speak Irish. There may be some residential courses over the Easter break solely aimed at preparing students for the oral exam. This may be worth looking into if you feel you need to improve your level of fluency.

In regards to the your concern that your notes are too basic, you could see if it is possible for you to ask another Irish teacher to give you a second opinion on some of your Irish answers. Good phrases and 'seanfhocail' will go along way to improving the quality and standard of your answers. First of all, make sure you are answering the question. Then see how you can work on the quality of your phrasing. For example...

 • 'I'm healthy' : Tá sláinte an bhradáin agam / Táim chomh folláin le breac
 • 'Getting worse' : ag dul ó ghiolla na sliogán go giolla na mbairneach
 • 'He's working ' : Tá sé i mbun oibre 
 • 'He did his best ' : Rinne sé a seacht ndícheall
 • 'They did great work': Rinne siad obair na gcapall / D'oibrigh said go dian dícheallach
 • 'I hate it' : Ní lú orm an diabhal ná é
 • 'I don't have any time to myself ': Ní bhíonn faill suí ná seasamh agam
 • 'It cant be denied': Ní féidir a shéanadh
 • 'There's no sense to it': Níl ciall ar bith leis
 • 'Forever and ever/always': Fad is a bheidh an ghrian sa spéir 
 • 'She couldn't decide' : Bhí sí idir dhá chomhairle
 • ''The real truth' : An fhírinne lom
 • 'The climax came': Tháinig an buaicphointe
 • 'It's clear we don't have the same view': Is léir nach é an dearcadh céanna atá againn go léir'
 • 'I don't have a clue..': Níl a fhios agam ó thalamh am domhain 
 • 'First of all' : Ar an gcéad dul síos/ I dtosach báire / Ar dtús 

13. For question four on paper two, should I prepare 'An Triail' or spend my time preparing for the extra poetry?


I recommend doing whatever question your teacher has decided she will prepare with the class. For my Leaving Cert, I answered on 'A Thig ná Tit orm' because this was what my teacher was preparing with the class. My advice is to prepare one and prepare it well. Written by Laura who achieved 7 A1s in her Leaving Cert. 

0 thoughts on “Irish Essay On My Pastimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *